Pravidlá používania služby Nápady pre mesto - NPM

Služba NPM

Važení občania, sme veľmi radi, že máte záujem podporiť rozvoj nášho mesta svojimi námetmi na stánke NPM - nápady pre mesto. Môžu predstavovať zlepšenia v jednotlivých oblastiach jeho života, zmeny oproti doterajšiemu stavu. Vaše nápady a hlasovania môžu smerovať naše mesto tam, kde si to želajú jeho občania a priaznivci. Nepôjde teda o návrhy, ktoré majú charakter údržby, zvýšenie čistoty, či iné prevádzkové vylepšenia. Vaše nápady sú automaticky publikované na našej www.propolis.sk a podľa ich náročnosti na miestne kapitálové výdavky rozpočtu a súlad s oblasťami podporujúcimi strategický rozvoj mesta aj automaticky ohodnotené. Takisto za každý hlas od ostatných návštevníkov stránky sa v pomyslenom rebríčku dostávajú vyššie. Naopak hlasy proti ich ťahajú dolu. Rozhodujú predovšetkým hlasy. Tie najlepšie nápady budeme prezentovať našim poslancom, zástupcom verejnej správy a snažiť sa ich presadiť, podporovať až do realizácie. A presadzovať ich čo najrovnomernejšie aj najspravodlivejšie voči ich predkladateľom. Prílohami Vašich nápadov môžu byť jednoduche dokumenty v štandardných formátoch doc, jpg, pdf, mpeg (texty, tabuľky, fotografie, nákresy, videá a pod.). Nápady s najlepšou odozvou verejnosti budeme odmeňovať podľa našich možností. Všetky Vaše odovzdané údaje s výnimkou osobých budú ihneď sprístupnené verejnosti.


Hlasovanie

Každý Váš nápad je vystavovaný hodnoteniu “za” a “proti” návštevníkom našej stránky a tým získava/stráca body. Každý registrovaný užívateľ má právo pridať svoj komentár k Vášmu nápadu. Nápady môžu byť z akejkoľvek oblasti. Z nami ponúkaných, ktorú im môžete priradiť, alebo priradíte Váš nápad do inej nešpecifikovanej oblasti (ostatné).

ProPolis n.o. má právo vyradiť nápady v rozpore s našimi zákonmi či kultúrnymi zvyklosťami, ale aj nápady, ktoré nebudú vytvorené v súlade s týmito rpavidlami. ProPolis n.o. si vyhradzuje právo predložiť použitie Vašich nápadov v prospech mesta.

Umiestnenie nápadu na ktorejkoľvek pozícii v pomyslenom rebríčku nezaručuje realizáciu nápadu v budúcnosti a to aj bez ohľadu na to, kto bude financovať jeho realizáciu, vrátane súkromných zdrojov. Ako v každom prípade, aj tu musí mesto postupovať podľa svojich procesných pravidiel a v súlade so zákonom.

Takisto je možné, že pri formálnej príprave nápadu k realizácii dôjde k jeho čiastočnej modifikácii.

Pokiaľ Váš nápad obsahuje autorské práva, ktoré si chcete chrániť, urobte tak prosím pred jeho publikovaním.


Základné bodovanie

Kapitálová náročnosť nápadu sa týka iba používania verejných zdrojov vašej mestskej samosprávy. Neposudzuje sa náročnosť na súkromné zdroje a ani zdroje tretích osôb mimo mestského rozpočtu. Podľa jej stupňa získava každý nápad základné body – 1 časť.

Rovnako sú nápady obodovávane podľa toho, či sú v súlade, alebo v rozpore zo stratégiou mesta, resp. či sú k nej neutrálne – 2.časť základných bodov.

Očakávame, že najlepšie nápady budú predstavovať alternativu k plánovaným či operatívnym zámerom nášho mesta. Môžu tak rozširovať oblasti použitia našich verejných zdrojov I nepriamo odbremeňovať administrativu mesta.

Nápady možno považovať aj za nepretržitý on-line prieskum verejnej mienky k otázke ako nakladať s našimi spoločnými verejnými zdrojmi.

Príklady nápadov: vybudovať detské uhrisko, vytvoriť chdník pre cyklistov, zmenit stanovište triedeného dopadu, …a pod.. Bude v prospech presadenia Vášho projektu, ak v popise uvediete jeho nazov, stručný účel, popis, lokalitu a odhadovanú finančnú náročnosť na celkové I verejné zdroje. Ak budete uvažovať so zdrojmi z úveru, či z fondov EU, alebo rôznych donorov a podporovateľov, uveďte to tam. Takisto uveďte Vašu predstavu, kto by ho mohol realizovať, či organizácie mesta, či dobrovoľníci, či tretí sector či iné osoby, alebo inštitúcie.

Takisto môžete v popise, alebo prílohách projektu uviesť argumenty prečo ho navrhujete realizovať, prípadne jeho riziká.

Pokiaľ budú nápady mimoriadne finančne náročné (napr. vyššie ako ročné kapitálové výdavky mesta) budú ich ako aj tie menej náročné posudzovať v príslušnom procese predstavitelia mesta a rozhodovať o prípadnom zabezpečení mimoriadnych zdrojov pre daný nápad.

Je predpoklad, že nápady, ktoré sú v rozpore so stratégiou mesta, alebo s Plánom hospodárskeho a sociálneho rovzoja mesta nebudú realizované aj napriek vysokemu počtu hlasov a poprednému umiestneniu v rebríčku nápadov.

Nápady, ktoré sa nebudú realizovať zostávaju až do rozhodnutia ich predkladateľa (registrovaného užívateľa) stále prístupne na NPM.

Celý project NPM je založený na myšlienke zapojiť čo najvic občanov do rozvoja mesta. Priblížiť im demokratické formy účasti na riadení mesta až do súkromia a pohody odkiaľkoľvek (PC, smartphonbe, tablet). Prajeme Vám veľa inšpirácie, dobrý výber nápadov a veľa úspechov pri ich presadzovaní.


Užívateľ

S registráciou do systému Nápady pre mesto (NPM) vyhlasujem, že

 • Mnou poskytnuté informácie a uvedené údaje sú pravdivé a že mám ako jediný prístup k uvedenej e-mailovej adrese a môžem tak prijímať a čítať e-maily na ňu smerované
 • Beriem plnú zodpovednosť za obsah, ktorý som dal na NPM a ostatní nemôžu používať môj účet
 • Budem dodržiavať zdvorilosť a snažiť sa o konštruktívnu diskusiu o NPM
 • Súhlasím s tým, aby všetky informácie, ktoré som dal do NPM mohli byť využité, distribuované, upravované a dopĺňané,
 • Súhlasím s tým, že moje v NPM publikované myšlienky môžu byť zaradené do formálneho procesu v meste Piešťany, v mene jeho rozvoja. A dávam Mestu Piešťany bezvýhradné povolenie na použitie mojich nápadov v súvislosti s činnosťou mesta.
 • Vyhlasujem, že nebudem zverejňovať reklamy ani rozosielať spamu, či inak zneužívať NPM.
 • Nebudem používať NPM k vyhrážkam, prenasledovaniu či akémukoľvek ubližovaniu ostatným užívateľom a zobrazovať na NPM eticky a morálne nehvodné informácie
 • Budem rešpektovť právo administrátora NPM odstrániť nevhodné informácie podľa jeho rozhodnutia.
 • Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ NPM nenensie zodpovednosť za situáciu ak sa môj nápad bude realizovať v iných lokalitách, či mestách, bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude realizovať tam, kde navrhujem.
 • Chcem sa stať riadnym užívateľom NPM. A nebudem ním súčasne pod iným menom či prezývkou.

ProPolis n.o. si vyhradzuje právo na

 • Odstránenie akýchkoľvek informáci zo systému NPM pokiaľ nebudú dodržiavať jeho podmienky a zákony SR
 • Zamedziť prístup občanom, ktorí porušovali pravidlá NPM
 • Zmeniť podmienky výpočtu bodov i rozsahu a kvalitu kritéríí posudzovania napadov v NPM ako i akejkoľvek časti NPM. O vykonaných zmenách budú všetci užívatelia NPM informovaní elektornickou poštou, pripadne oznamami na NPM.

Za NPM zodpovedná osoba

ProPolis n.o.
Hlboká 16

921 01 Piešťany

propolis@propolis.sk


vedúci projektu: Viliam Vavro